Friss hír

2012-05-16
KA-sávos műholdas szolgáltatások már Magyarországon is!
Az Eutelsat megállapodást kötött leányvállalatán, a Skylogicon keresztül a magyar RG Networks-szel, hogy műholdas szélessávú szolgáltatást teszelérhetővé Ka-sávos műholdján keresztül Magyarország számára.
tovább >>>

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A Royal Web Kft. (székhely: 7393 Bakóca, Béke utca 4., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) internetes szolgáltatásaira (grafikai tervezés, online marketing feladatok, domain név- regisztrációs, webes alkalmazások, weboldalak fejlesztése, tartalmi menedzselése) ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) részére a szolgáltatást az alábbi, általános szerződési feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) meghatározott feltételek szerint nyújtja.
ÁSZF hatálya: Jelen ÁSZF hatályos 2018. 05.21. napjától.
Az ÁSZF kiterjed a Royal Web Kft.  minden internetes szolgáltatás tárgykörben megkötött Szolgáltatási Szerződésére (Továbbiakban: Szerződés).
Az ÁSZF szabályozza a felek tartós jogviszonyának általános feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit. Az Szerződés tartalmazza a Megrendelő által megrendelt szolgáltatásokat, választott szolgáltatások tartalmát, választott fizetési módot.
A Szerződés Megrendelő általi aláírásával határozatlan vagy határozott időre jön létre.
A Szolgáltatási Szerződés módosítása – felek előzetesen történt, közös megállapodása alapján – írásban történik. A módosítás az új Szerződés aláírásával lép hatályba.
A Szolgáltatási Szerződés megszűnik, amennyiben azt valamelyik fél felmondja.
A Szerződés Szolgáltató általi felmondása akkor hatályos, ha azt a Szolgáltató kézbesítője útján közvetlenül, vagy tértivevénnyel feladott levélben kikézbesítette az Megrendelőhöz. A tértivevénnyel feladott levelet kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha az “nem kereste” vagy “átvételt megtagadta” jelzéssel érkezett vissza.
Ha a Szolgáltatás sajátosságai következtében a szolgáltató nem rendelkezik az Előfizető írásban (levélben) történő értesítéséhez szükséges információkkal, akkor a Szolgáltató a Megrendelőt az Szerződés felmondásáról egyéb módon is értesítheti.
A Megrendelő a Szerződést írásban (levélben, hiteles e-mailben) megküldött felmondással, illetve Szolgáltató ügyfélszolgálatán személyesen mondhatja fel.
A felmondásnak tartalmaznia kell:
a felmondás indokát (ha a Fél a felmondás indokolására köteles),
a Szolgáltató felmondása esetén
a felmondási időt
a felmondási idő lejártának napját.
 A rendes felmondási idő mindkét fél részéről 30 nap.
Az ÁSZF alanyai
Az ÁSZF egyrészről kiterjed az Royal Web Kft.-re, mint szolgáltatóra (továbbiakban: Szolgáltató), másrészről a szolgáltatást igénybe vevő, a Szerződést aláíró Megrendelőre (továbbiakban: Megrendelő).
Szolgáltató: Royal Web Kft. 76393 Bakóca, Béke utca 4. Adószám: 14547159-2-02, Cégjegyzékszám: 
Megrendelő: az a magyar vagy külföldi természetes- vagy jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a Szolgáltatóval megkötött Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások előfizetője.
 Az ÁSZF tárgya
Szolgáltató vállalja a Szerződésen részletezett internetes szolgáltatások biztosítását a Megrendelő számára. A Szolgáltató – amennyiben erre a Megrendelő megrendelése kiterjed – a Megrendelő oldalait az Interneten elérhetővé teszi és a szerződés teljes időtartama alatt az oldalhoz állandó jellegű hozzáférési lehetőséget biztosít. 
A Megrendelő jogai és kötelezettségei
A Megrendelő kötelezettséget vállal a Szerződésben megjelölt szolgáltatások díjának megfizetésére.
Kizárólag a Megrendelő jogosult a jelen szerződés tárgyát használni, hasznosítani, azzal rendelkezni, kivéve, ha a szerződés és a szerződésben foglalt szolgáltatások sajátosságait mást engedélyeznek. Ebben az esetben az ÁSZF rendelkezésein túl az adott szerződés a mérvadó. Ha ezen jogok gyakorlását másnak átengedi vagy a szolgáltatást harmadik személynek bármilyen formában továbbadja, átengedi, hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely e nélkül nem következett volna be. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ebben az esetben jogosult – de nem köteles – a szerződés azonnali hatályú felmondására, valamint a Megrendelő által kifizetett díj megtartására.
A Megrendelő vállalja, hogy minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az általa telepített szoftverek csakis kontrollált szolgáltatást működtetnek. Amennyiben valamilyen rendellenes változást észlel (jogtalan tartalomfeltöltés, vírusfertőzés, honlap feltörése, stb.) köteles haladéktalanul megtenni mindent a rendeltetésszerű működés visszaállításáért, valamint köteles haladéktalanul értesíteni az eseményről a szolgáltatót. A Megrendelő tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlás ezen követelményének szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a Megrendelőnek az azonosításhoz szükséges adatait a károsult fél részére átadni. Továbbá Szolgáltató jogában áll ilyen esetekben a hatályos jogszabályokban előírt lépéseket megtenni, valamint az arra jogosultak részére Megrendelő adatait kiadni. 
A Megrendelő az Szerződésen megtalálható adatainak (pl. kapcsolattartó személyének vagy elérhetőségének megváltozása) köteles a Szolgáltatót a változástól számított 8 naptári napon belül írásban (levélben, e-mail-en) értesíteni. E kötelezettségeinek elmulasztásából eredő minden kárért az Előfizető felelősséggel tartozik.
A Szolgáltató az Szerződésben megjelölt és részletezett szolgáltatások díjáról az Szerződésben meghatározott fizetési mód alapján számlát állít ki a Megrendelőrészére, amelyet a Megrendelő a számlán feltüntetett fizetési határidőre köteles megfizetni.
Fizetési határidő a Szolgáltató által kiállított számla kiállításától számított 8 naptári nap. Egyéb esetekben a Szerződésben foglaltak a mérvadók.
Amennyiben Megrendelő a fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, Szolgáltató jogosult, de nem köteles – külön értesítés nélkül – a szolgáltatást felfüggeszteni, és a szolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felmondani a felfüggesztés időpontjáig. A szolgáltatás felfüggesztése nem jelenti a felmerült pénzügyi követelések elévülését.
A díjfizetés választható módozatai: 
banki átutalás,
készpénz.
Amennyiben a Megrendelő a szerződést az éves lejárat előtt felmondja, a már megfizetett éves fenntartási díj időarányos részére nem tarthat igényt.
Amennyiben a Megrendelő a A Megrendelő jogai és kötelezettségei pontban megjelölt fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szolgáltató a mindenkori Jegybanki alapkamat kétszeresét jogosult kiszámlázni.
A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződésben részletezett szolgáltatásokat a Megrendelő számára biztosítja a szerződés teljes időtartama alatt.
A Szolgáltató magára nézve kötelező erővel ismeri el az adatkezeléssel kapcsolatosan rendelkező alábbi jogszabályokat és ajánlásokat:
az 1992. évi LXIII. törvény – A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról,
az 1998. évi VI. törvény – Az egyének védelmérol a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strassbourg 1981. január 28.),
évi CVIII. Törvény (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről),
az “Online Privacy Alliance” ajánlásait
A Szolgáltató köteles szolgáltatásait karbantartani, az esetlegesen felmerülő hibát lehetőségeihez mérten a lehető legrövidebb időn belül kijavítani. A Megrendelő számára a szerződés tárgyát képező szolgáltatással kapcsolatos technikai felvilágosítást telefonon vagy e-mail útján – az Előfizető által felhatalmazott személyek számára – térítés nélkül megadni azzal a megszorítással, hogy a felvilágosítási kötelezettség kizárólag a szolgáltatás igénybevételéhez és rendeltetésszerű használatához szükséges információkra terjed ki.
A Szolgáltató az igényelt szolgáltatások aktiválásának időpontjától kezdődően felel a szolgáltatás folyamatos működőképességéért. Arra az időszakra, amely alatt a szerződés tárgya a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból nem használható rendeltetésszerűen, díjfizetési kötelezettség a Megrendelőt nem terheli.
A Szolgáltató jogosult az általa nyújtott szolgáltatás megrendelésének napján s Szerződésben meghatározott szolgáltatási díjat a Megrendelő felé kiszámlázni.
A Szolgáltató esetleges üzemzavar esetén köteles mindent megtenni a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárításáért.
A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be. 
A Szolgáltató bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni.
A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatásai körének bővítésére, amelyről nem köteles a Megrendelőt értesíteni.
Amennyiben Megrendelő a fizetési kötelezettségének a számlán szereplő fizetési határidőig nem tesz eleget, Szolgáltató jogosult a fizetési határidő lejártát követő naptól késedelmi kamatot, valamint a fizetési felszólítással kapcsolatos eljárási díjat a Megrendelő felé felszámítani, és kiszámlázni. A késedelmi kamat mértéke a tartozás összegének, a Ptk. szerinti mindenkori késedelmi kamat százalékának, és a késedelmes napok számának szorzatával azonos. Az eljárási díj felszólításonként a Megrendelő fizetési határidőn túli nettó kötelezettségének 2%-a, valamint a forgalmi adó, de legalább 1.000,- Ft, valamint forgalmi adó.
Az ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani, ha a módosítás hatályba lépése előtt 15 nappal a módosítás lényegi elemeit honlapjának nyitóoldalán (www.onlinekommunikacio.eu) jól látható módon elhelyezi.
Vegyes rendelkezések
A Szolgáltató és a Megrendelő büntetőjoguk tudatában kölcsönösen kijelentik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből fakadó szerződéses kötelezettségeiket teljesítsék.
A Szolgáltató vállalja, hogy az általa szerződésben meghatározott alapszolgáltatást 99 %- os rendelkezésre állás mellett biztosítja. A Szolgáltató jogosult havonta legfeljebb 90 perc üzemszünet beiktatására a szükséges karbantartási munkálatok elvégzésére. Az így kiesett időtartam nem csökkenti a garantált rendelkezésre állást. Amennyiben ez munkanapra esik, köteles ezt legalább 3 munkanappal előre írásban (e-mail, fax, posta) az előfizető felé jelezni.
A tárterületen elhelyezett adatok tartalmáért, a Megrendelőnek a magyar és/vagy a nemzetközi jogszabályokat sértő tevékenységéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, ez kizárólag Megrendelő felelőssége.
A Szolgáltató fenntartja magának az árváltoztatás jogát, amely azonban a már megkötött, határozott időre szóló szerződésekre nem vonatkozik. Határozatlan időre szóló szerződés esetén pedig a Szolgáltató az árváltozást megelőzően a Megrendelőt értesíteni köteles (email vagy hagyományos levél útján).
A Felek a jogvitájukat a Ptk. Hatályos rendeleti alapján jogosultak rendezni. Jogvita esetén a Magyar Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadók.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók. A Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.
Jelen ÁSZF csak a Szerződéssel együtt érvényes.
Vis Major 
Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, stb.
Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. 
Vis Major Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik Felet írásban értesíteni.
A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet. 
Minőségi panasz hibaelhárítási ideje
Bejelentett minőségi panaszok, az esetek 80% -ban teljesített hibaelhárítási ideje (MHI): A szolgáltató hálózatában, vagy bármely azzal összekapcsolt hálózatban, a – szolgáltatót terhelő – hibák kijavítási ideje, amely a hibafelvételtől a szolgáltatás megfelelő minőségű ismételt rendelkezésre állásáig eltelt idő.
Minőségi panasz: szolgáltató hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak bizonyult, az érdekkörébe tartozó, szolgáltatásminőséggel összefüggő hibákra vonatkozó előfizetői bejelentés (hibabejelentés). 
Hibabejelentés: a szolgáltatás igénybe nem vehetőségéről, vagy csökkent minőségéről szóló bejelentés, amelyet az el előfizető tesz és a szolgáltató által a szolgáltatáshoz használt elektronikus hírközlő hálózatnak, illetőleg annak meghibásodásának tulajdonítható.
Kizárt esetek:
végberendezés hibája
ha a javítás az előfizető telephelyének elérésétől függ és ez a hozzáférés – a szolgáltató érdekkörén kívül eső okok miatt – nem lehetséges a megkívánt időben
az előfizető kéri a javítás elhalasztását
nem helyhez-kötött szolgáltatás esetén a szolgáltató által az ellátottként közzétett területen kívül eső (ellátatlan) területre vonatkozó panasz.
A hibaelhárítás megkezdését és/vagy folytatását bizonyos szolgáltatások esetén késleltetheti a Szolgáltató érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (szélsőséges időjárás, földrengés,  tűzeset, árvíz, lázadás, sztrájk, szmog riadó, azaz vis maior).
A szolgáltatások esetén a hibaelhárítás kizárólag nappal folytatódhat. Ha a kivizsgálás vagy kijavítás kizárólag a helyszínen, az Előfizető helyiségében és az Előfizető által meghatározott időpontban lehetséges, vagy ha a kijavítás a Szolgáltató és az Előfizető megállapodása szerinti időpontban a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okok miatt nem volt lehetséges, a hiba kijavítására rendelkezésre álló határidő a kiesés időtartamával meghosszabbodik. A hibaelhárítási idő meghatározása a szolgáltató támogató rendszere, a minőségi panaszokról vezetett nyilvántartások alapján történik.
A szolgáltatás rendelkezésre állása
A szolgáltatás-igénybevehetőség tényleges időtartamának aránya az adatgyűjtési időszak teljes elvi szolgáltatási idejéhez képest. (RA) [%]
Szolgáltatás igénybevehetőség tényleges időtartama az az időszak, amikor az előfizetők a szolgáltatást valóban igénybe vehetik, függetlenül attól, hogy a szolgáltatás kiesését az egyes előfizetők érzékelték-e.
 
Szolgáltatás-kiesésnek nevezzük, amikor a szolgáltatás az előfizető számára nem igénybe vehető. 
szolgáltatás-kiesés időtartamába tartozik:
a szolgáltatás váratlan meghibásodás miatti szünetelése,
Kizárt esetek:
a szolgáltatás előfizető kérésére történő szünetelése,
a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági érdekeinek
védelmében a jogszabályok által előírt módon történő szünetelése,
az előre nem látható és el nem hárítható külső ok (vis maior) esetén történő szünetelés,
illetve a hálózat (tervezett) átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatti szünetelés, amennyiben
a szolgáltató erről előfizetőit megfelelően tájékoztatta,
az előfizetői szerződésszegése miatti szolgáltatás korlátozásának idejét.
A Szolgáltató bizonyos szolgáltatásai esetén 24 órás, folyamatos kapcsolatot tesz lehetővé. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy 24 óra folyamatos kapcsolat biztosítását követően az összeköttetést megszakítsa, anélkül, hogy ezzel a szolgáltatást hibásan teljesítené.
Szolgáltatás-kiesés teljes időtartama (SZKT): a szolgáltatás-kiesés regisztrálásától a szolgáltatás helyreállításáig eltelt összes idő.
Teljes elvi szolgáltatási időtartam (SZT): Azt az időtartamot reprezentálja, amely esetben a szolgáltató minden előfizető számára a teljes szolgáltatás-nyújtási időszakban szolgáltatás-kiesés nélkül lenne képes szolgáltatni.
A szolgáltatási terület egészét érintő szünetelés: 
Azon időtartam, amely alatt az előfizet ők számára váratlan szolgáltatás-kiesés miatt nem volt igény bevehető a szolgáltatás, a szolgáltatási terület egészét érintően. Szolgáltatás-kiesésnek nevezzük, ha a szolgáltató szolgáltatási területének valamennyi előfizetője egyidőben akadályozva van a szolgáltatás igénybevételében.
Ide tartozik: szolgáltatás meghibásodása, az igénybevétel ellehetetlenülése miatti szünetelés (azaz váratlan meghibásodás miatti).
Kizárt esetek:
a szolgáltatás előfizető kérésére történő szünetelése,
a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági érdekeinek védelmében a jogszabályok által előírt módon történő szünetelése,
az előre nem látható és el nem hárítható külső ok (vis maior) esetén történő szünetelés,
illetve a hálózat (tervezett) átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatti szünetelés, amennyiben a szolgáltató erről előfizetőit megfelelően tájékoztatta. A szolgáltatási terület egészét érintő szüneteltetés idejének meghatározása a szolgáltató nyilvántartó rendszere, a váratlan meghibásodás esetén vezetett eseményügyeleti naplók alapján történik. Az adatgyűjtési időszakban bekövetkezett – a szolgáltatási terület egészét érintő szolgáltatás kiesések időtartamát össze kell adni.