Friss hír

2012-05-16
KA-sávos műholdas szolgáltatások már Magyarországon is!
Az Eutelsat megállapodást kötött leányvállalatán, a Skylogicon keresztül a magyar RG Networks-szel, hogy műholdas szélessávú szolgáltatást teszelérhetővé Ka-sávos műholdján keresztül Magyarország számára.
tovább >>>

Nyereményjáték szabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik Farkas21 Autó Kft. székhely: 7761 Kozármisleny József A. 4. által kezelt Farkas Autó Facebook oldalán elérhető „NYEREMÉNYJÁTÉK!” bejegyzésben (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel. A Játék szervezője (továbbiakban Szervező) a Farkas21 Autó Kft. (székhely: 7761 Kozármisleny József A. 4. A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat látja el. 1. A Játékban résztvevő személyek A Játékban részt vehet minden olyan természetes személy, aki már betöltötte a 18. életévét és Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, Facebookon érvényes regisztrációval rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:  a Szervező és Lebonyolító tulajdonosai, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói,  16 éven aluli személyek.  Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A Játék leírása A Játék ideje alatt a Farkas21 Autó Kft. Facebook oldalára érkező látogatóknak lehetőségük van részt venni a Játékban, ha elfogadják az alkalmazás feltételeit, nevük és e-mail címük megadásával beregisztráltak a játékba, elfogadták a Játék szabályzatát, 3. A Játék időtartama A Játék 2020. 03. 02-tól, március 08-ig tart. Sorsolás: 2020. 03. 09-én 

Nyeremény: 1 db MOL 5.000 Ft-os kupon, 1 fő kerül kisorsolásra

 

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 23.59 óráig lehetséges. A játékra jelentkezés beérkezésének időpontjaként a Játék szervere által jelzett időpont a mérvadó. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek. A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező jelentkezések a sorsoláson nem vesznek részt. 4. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik. A Játék részvételi feltételei:  a poszt alá kell írnia a képen található kérdésre a választ.  minden válaszadó csak egyszer vesz részt a sorsolásban. 5. Nyeremény és sorsolás A játékban egy személyautót hétvégére  sorsolunk ki az adott játékban résztvevő játékosok között. A sorsolás helyszíne: vonatkozik Farkas21 Autó Kft. 7761 Kozármisleny József A. 4. A sorsolás a Szervező által, sorsolási bizottság előtt zajlik, ennek a felületnek a segítségével: http://socialwinner.besocial.hu/#_=_. A sorsolás alkalmával a nyereményhez 1 fő pótnyertes sorsolása is történik. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a vele előre egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. 6. Nyertes értesítése A nyertest a Játékra történő jelentkezéskor a megadott Facebook profilján a sorsolást követő 3 munkanapon belül privát üzenetben értesítjük. A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe lehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, telefonszám megadása. Amennyiben a nyertes valamely okból nem jogosult a nyereményére (pl. nem rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel, stb.), úgy a nyertes elveszti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő tartaléknyertes válik nyertessé és kap kiértesítést. A tartaléknyertesek a fentiekben leírtak szerint kerülnek értesítésre. Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény juttatásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható. 7. A nyeremények kézbesítése, átvétele A nyereménytárgyakhoz postai úton jut hozzá a nyertes, legkésőbb a sorsolást követő 60 napon belül. A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a s József A. 4. dolgozza fel. A Játékban résztvevő Játékosok részvételükkel tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy: 1. az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban részvétellel, a regisztrálással, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg, 2. adataik feldolgozását Farkas21 Autó Kft. 7761 Kozármisleny József A. 4. végzi, 3. a Szervező díjmentesen felhasználja a regisztráció során megadott Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára; 4. a Játékban történő részvétel során megszerzett személyes adatok marketing célokra felhasználásra kerülnek. Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) tartalmazza, amely szerint a Játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Azok a Játékosok, akik töröltetni vagy módosítani kívánják adataikat az adatbázisban, ezt korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen kérhetik a Játék ideje alatt a farkas21autokft@gmail.com email címen, a Játék befejezését követően a Szervező címére küldött postai levélben (Farkas21 Autó Kft. 7761 Kozármisleny József A. 4.) vagy e-mailben a farkas21autokft@gmail.com címen. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak a törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét. A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. A Játékos az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat. 9. Egyéb A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért sem a Szervező, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget. A Játékszabály bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból. A játékban való részvétel érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó. A Játékban a Játékos által használt e-mail cím valódisága a Játékos felelőssége, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolítók mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárnak. Szervező kizárja a felelősségét a Játék szerverének rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. A Szervező kizárja a felelősségét Minden, a Játék szerverét ért külső támadások esetére. Szervező kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége. A Játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt. A Szervező és a Lebonyolítók a nyeremény minősége tekintetében felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét a vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény forgalmazójával szemben érvényesítheti. A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.